תקנון לרכישת טובין באתר

כללי

האתר “Cases Online_” שכתובתו -www.casesonline.co.il (להלן: “האתר”), משמש כחנות מקוונת המיועדת למכירת מארזים,מנשאים ורכיבים ואביזרים לאלה (להלן: “הטובין”). 

האתר מופעל על ידי החברה “ארגזי נשיאה ס.מ. בע”מ”, ח.פ 51-129798-8, (להלן: “החברה”) ולה שמורות כל הזכויות לכל תכני האתר, לרבות בתקנון זה. 

רכישת טובין במסגרת האתר, תשלום בגינם והספקתם כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה, ותנאיו מהווים חלק בלתי נפרד מכל עסקה. 

רכישת טובין במסגרת האתר מעידה גם על הסכמתך לכל התנאים נשוא התקנון דנן. 

א. שלבי הרכישה

1. רשאי לקנות באתר כל גורם, אדם שהינו מעל לגיל 18 או תאגיד, המחזיק כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל (להלן: “הכרטיס”). 
2. באתר מוצעים לך למכירה טובין המלווים כולם בתמונות שנועדו להמחשה בלבד. ליד כל פריט מהטובין (להלן: “הפריט”) מוצג מחירו בשקלים כולל מע”מ. 
3. לאחר בחירתך את הפריט(ים) לרכישה, עליך להקליד את כל פרטיך המבוקשים, בשלמותם ובמדויק, לרבות כתובת בישראל. 
4. עם אישור העסקה ע”י חברת האשראי תאושר העסקה ע”י החברה והיא תודיע לך זאת בדוא”ל (או בטלפון ככל שהדוא”ל שלך לא זמין).
5. להווה ידוע, כי פרטי הכרטיס מאובטחים ומוצפנים. העדפת שלא למסור פרטי הכרטיס באתר, ניצור עמך בסמוך קשר טלפוני ע”מ לקבל את פרטי הכרטיס, לצורך אשור העסקה ע”י חברת האשראי.
6. ניתן גם לשלם בהמחאה או בהעברה בנקאית והטובין יסופקו עם פרעונה.
7. להווה ידוע, כי עסקה שלא אושרה ע”י חברת האשראי או שהמחאה בגינה לא נפרעה, תהא בטלה לכל דבר וענין.

ב. הספקת טובין

1. כל הטובין מצויים לרוב במלאי וזמינים להספקה מיידית. למקרה ופריט מסוים חסר, אנו נודיע לך זאת ונסכם על מועד הספקתו. משלוח שאר הפריטים לא יעוכב בשל כך. פריט חסר כאמור יסופק בהמשך, ע”ח החברה בתיאום מראש.
2. החברה תעשה על מנת לספק לך, את נשוא רכישתך לכתובת אותה ציינת בעת הרישום, בתוך 7 ימי עסקים, שאינם ימי שישי, תלוי במוצר הספציפי. מוצרים לנטילה עצמית של הלקוח יהיו זמינים במשרדינו בתוך 3 ימי עסקים. החברה לא תהא אחראית בגין אחור במועד ההספקה הנובע מנסיבות שאינן בשליטתה.
3. המשלוח נעשה באמצעות גופי דיוור ומשלוח, על פי הכללים השגורים אצל גופים אלה, וימסר על ידי השליח, על פי כללים אלה. החברה לא תהא אחראית למוצר לאחר מסירתו לדיוור/משלוח.
4. מחירי המשלוח הנם כמפורט באתר, וכוללים גם את עלות האריזה והבטוח של המוצר. דמי משלוח לא יוחזרו בשום מקרה.
5. היה ותאפשר החברה איסוף עצמי של הטובין, הרי אם תבחר לאסוף את הטובין שרכשת בעצמך, תאם זאת קודם עם החברה ותחסוך את דמי המשלוח. 

ג. בטול רכישה, החזרת טובין או החלפתם

1. בטול עסקה והשבת טובין, שלא בגין פגם או אי התאמה, מוגבלת ל- 14 ימים מיום קבלתם, ומותנית בהחזרתם באחריותך, כשהם באריזתם המקורית, נטולי כל פגם וטרם שנעשה בהם כל שימוש, לאחר תאום טלפוני, ועל פי תנאי החוק להגנת הצרכן ותקנותיו. עלויות המשלוח לא יוחזרו בשום מקרה.
2. פריט שהגיע אליך חלילה כשהוא פגום או שלא על פי ההזמנה, יוחלף ע”י החברה כנגד החזרת הפריט הלוקה ללא חיוב נוסף. 
3. (א) בוטלה עסקה כאמור בס”ק 1 דלעיל, יבוטל החיוב בנכוי דמי ביטול מוערכים ומוסכמים מראש בסך 25 ש”ח.
(ב) בוטלה עסקה כאמור בס”ק 2 דלעיל, ולא סופק ע”י החברה פריט חלופי מתאים, יבוטל החיוב בגין אותו פריט ללא דמי ביטול.

ד. ביטול עסקה ע"י החברה

1. החברה תהא רשאית שלא להענות להזמנה כלשהי או לבטל עסקה בכ”א מן המקרים הבאים:

(א) נמסרו על ידך פרטים כוזבים או נתעורר חשד לפעילות בלתי כשרה מצדך. 
(ב) נפלה טעות בפרסום המוצר לרבות בשל מחסור בו, או טעות במחיר שצוין בגינו.
(ג) לא נפרעה מלוא התמורה המתחייבת בגין העסקה במועד המתחייב. 

2. הודעה על ביטול העסקה תמסר לקונה באופן שתמצא החברה לראוי. 
3. החברה לא תהא אחראית בגין נזק כלשהו שיגרם לך בעקבות כל ביטול שנעשה כאמור לעיל.

ה. אחריות החברה

1. עליך לעשות בכל פריט ומוצר שימוש סביר, כזה התואם לפחות את הוראות השימוש, 
בהתחשב בהגבלות ובאזהרות ככל שצוינו, לרבות בנוגע לתנאי אחסון, תנאי הסביבה, אופן השימוש ותכיפותו.
2. על החברה לא תוטל בשום מקרה כל חבות או אחריות ישירה או עקיפה, בגין כל נזק שהוא שיגרם לך ו/או למי מסביבתך כתוצאה מפועלך שלא בהתאם למתחייב מתקנון זה. יחד עם זאת נשמח לשמוע את הערותיך ולפעול על מנת לשפר ולתקן. 
3. סמכות השיפוט הבלעדית לכל דבר וענין הנובע מתקנון זה מסורה בלעדית לבית המשפט המוסמך תל אביב-יפו בלבד. 

ו. הגנה על פרטיותך

1. פרטיך ישמרו במאגר החברה, לא יועברו לאחר כלשהו (למעט לחברת האשראי לצורך התשלום) וישמשו הן לצורך ביצוע העסקה והן על מנת לעדכנך בשלל מידע רלבנטי בעתיד, אלא אם תודיע לנו בכתב שלא לעשות כן ותבקש לגרוע את עצמך ממאגרנו.
2. חרף האמצעים המחמירים שנוקטת החברה לכבד את פרטיותך, לא נהיה אחראים למקרה וזו תפגע עקב תקלה או שיבוש. 

ז. כללי

1. לשון זכר – גם בלשון נקבה משמע, ולשון יחיד – גם בלשון רבים משמע.
2. האמור בספרי החברה ו/או במאגריה הממוחשבים יהווה ראיה חלוטה לנכונות האמור בהם.
3. מוקד השרות בחברה עומד לשרותך לכל דבר וענין וניתן לפנות אלינו באמצעות הדוא”ל או הטלפון.
4. הוראות תקנון זה, כמו כל תכני האתר, ניתנים לשינוי על ידי החברה בכל עת לפי שיקול דעתה והן תחייבנה כל הזמנה שיצאה ממועד השנוי ואילך.

אנו עומדים לשרותכם, מודים על תשומת לבכם ועל אמונכם במוצרינו, ומאחלים לכם רכישה מוצלחת והנאה שלמה מהפריטים.

צוות האתר והחברה